Klosteret i dag

Viborg Gråbrødre klosters bygninger er i dag kun resterne fra et stort klosteranlæg, men man fornemmer stadig, at det er et historisk sted, hvor væsentlige begivenheder har fundet sted, som har været med til at præge det danske samfund f.eks. den største kulturhistoriske omvæltning Reformationens start og gennembrud, den første lutheranske præsteskole, retterting dvs. retsvæsnets opbygning, og kongens residens/bolig.

I 1949 blev en kirke indviet i et hvælvet smukt og stemningsfyldt kælderrum under klostrets udløberfløj.

Kælderrummet tjente tidligere til magasin for hospitalet. Der afholdes jævnlige morgen- og eftermiddags gudstjenester i kirken. Kirkens orgel har tidligere stået i Venø kirke, og arkitekt Thomas Havning har tegnet døbefonden.

I 1987 fik klostret en  ny fundats. Der skete ikke de store ændringer i forhold til den fundats som Christian den III godkendte i 1541.

Viborg Gråbrødre Kloster er en stiftelse under tilsyn af Civilstyrelsen, og stiftelsen ledes af en bestyrelse bestående af stiftsamtmanden, biskoppen, borgmesteren, domprovsten og sognepræsten (kbf) i Søndre Sogns Kirke. Den kongeligt udnævnte forstander varetager den daglige administrative ledelse.

De principper som gråbrødrene og senere kongens fundats for hospitalet, er som sådan videreført frem til i dag, hvor beboerne skal bo under trygge forhold og til en rimelig boligafgift – og hvor beboerne indgår i en form for fællesskab.

Klostrets fredede bygninger blev gennemgribende restaureret i 1976 og under ombygningsarbejdet lykkedes det middelalder-arkæologerne, at rekonstruere det ene af rummene i stueetagen af udløberfløjen, så rummet næsten fremtræder som på Christian den III’s tid – nu kaldet Kongens Kammer.

Der er desværre kalkmalerierne i form af blomsterranker, som er gået tabt.

Der at dog rester af blomsterrankerne på de oprindelige bjælker og i en vinduesniche. 

Klostret er beliggende i en parklignende have på 3.432 m2, hvor de beboere, som er interesseret, har en lille urtehave. 

De fredede klosterbygningers samlede areal er på 877 m2. ​Kirkens areal er 35 m2.Der er 7 mindre moderne lejligheder i klostret, og beboerne bruger Kongens Kammer til fællesrum og festlige sammenkomster.

Der er ligeledes kabel-tv, vaskekælder og pulterrum til lejlighederne.

Hvem bor på klosteret

Klosterbestyrelsen har udarbejdet retningslinier for, hvem der optages op klostret.

Ansøgere, som ønsker optagelse på klostret skal have tilknytning til Viborg Stift, være pensionist og ca. 60 år eller mere.

Ansøgeren skal være selvhjulpen, da de fredede klosterbygninger ikke er handicapegnede.


Der sendes en skriftlig ansøgning til forstander Frede Fruergaard Møller, Sct. Mogens Gade 16, 8800 Viborg.

Klosteret som touristmål

Klostrets smukke fredede bygninger, klostergården og haveanlægget beliggende i Viborgs middelalderkvarter, udstråler en helt særlig atmosfære – og den besøgende mærker stedets historie og ophøjede ro.

Derfor besøges Kongens Kammer gennem guidede byture af ca. 3.000 besøgende om året.

Et ret stort antal personer, som har besøgt domkirken, og som efterfølgende siver rundt i kvarteret vil ofte passere klosterets bygninger og have.

Viborg Gråbrødre Kloster indgår som en central del af formidlingen af Viborgs enestående historie.